")
عمل ما ربطی به مکتب ندارد
توصیه های عمومی

خدا را هم شاکریم که این نعمت (انقلاب اسلامی) را به ما ارزانی داشته است. البته نگران هم هستیم نکند با سوء عمل خودمان این فرصت طلایی را از دست بدهیم. اگر این انقلاب ضایع شود، علاوه بر فرصت هایی که از یک ملت ضایع شده است، آبرو و اعتبار روحانیت شیعه هم مخدوش میشود. امروز ما از میراث آبرو و اعتباری بهره می بریم که طی قرن ها و با خون دل ها و مرارت ها فراهم آمده و خودخواهی ما یا کوتاهی ما یا بدون تأمل و تدبیر عمل کردن ما خسارت های سنگینی به بار میآورد. البته سنگاندازی دشمنان و بدخواهان این انقلاب را هم نباید نادیده گرفت، ولی اگر خود ما درست عمل کنیم، هیچ عامل خارجی نمی تواند رابطه ما را با خدای تعالی و با مردم مسلمان خراب کند. آن چه نگران کننده است کارهایی است که عنایت حق تعالی را از ما بر می گرداند. خدای سبحان می فرماید: «ذلك بأنّ الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم». اگر عنایت خدا از ما برگشت، مردم هم از ما می برند. نه این که شخص من و جنابعالی مطرح باشیم، ممکن است مردم با رفتار من و شما از دین روی گردان شوند.