")
نيت اعتكاف
پرسش: شخصی نذر كرده در ايام البيض ماه رجب، در مسجد مقدس جمكران معتكف شود و نذر كرده در فرض مسافرت روزه هم بگيرد. آيا نذرش منعقد شده است؟ آيا اعتكاف او صحيح است؟
پاسخ: نذر واعتكاف مذكور، اشكال ندارد.