")
نيت اعتكاف
پرسش: اگر شخصی نذر كند كه در ايام معينی معتكف شود و در همان ايام روزه نذری يا استيجاری بر عهده او باشد، می تواند در همان اعتكاف، روزه نذری يا اجاره ای خود را به جا آورد؟ اگر نذر اعتكاف بدين گونه بوده است كه روزه برای اعتكاف يا به خاطر اعتكاف باشد، آيا كفايت از روزه نذری يا اجاره ای می كند؟
پاسخ: روزه هائی كه در حال اعتكاف به قصد انجام روزه نذری يااستيجاری گرفته است كفايت از آنها می كند.