")
هك كردن سايت ها
پرسش: آيا در مورد هك كردن سايت ها و يا استفاده از اشتراك اينترنت (رايگان) كه از اين طريق بدست می آيد مانعی به هر عنوان از نظر شرعی وجود دارد؟
پاسخ: هر گونه دخل و تصرف نسبت به سايت متعلق به مسلمان جايز نيست و نسبت به غير مسلمانی كه در حال جنگ با مسلمين نباشد مورد تأمل است.