")
نگهداری پرندگان
پرسش: نگهداری پرندگان مثل قناری، بلبل و... در منزل در قفس و آزار و كشتن حيوانات غير موذی چه حكمی دارد؟
پاسخ: نگهداری و آزار كردن حيوانات غير موذی و كشتن به آن طريق كه بيشتر از حد متعارف و معمولی آزار بدهند حرمتش معلوم نيست، ولی مسلما از نظر اخلاقی كار پسنديده ای نيست.