")
موسيقی
پرسش: يادگيری موسيقی به صورت تفريحی چه حكمی دارد؟
پاسخ: با توجه به خطر ابتلا به حرام ولو در آينده، اشكال دارد، مگر آن كه به نحو محدود و كنترل شده و با اطمينان به انحصار استفاده حلال باشد.