")
مسائل متفرقه حج و عمره
پرسش: با توجه به کمکهایی که عربستان سعودی به داعش و دیگر گروههای تروریستی میکند آیا انجام حج تمتع، کمک به کشتار شیعیان محسوب نمیشود؟ در چنین شرایطی وجوب حج برداشته نمیشود؟ من در شرایط کنونی برایم انجام حج تمتع امکان دارد ولی بعدا ممکن است سالها به تعویق بیفتد اما از مشارکت در کشته شدن مسلمانها میترسم. از طرفی حج واجب است. به نظر شما باید به حج بروم یا خیر؟
پاسخ: در شرایط فعلی انجام حج جایز و بلکه برای مستطیع واجب است مگر این که خوف از جان خود داشته باشد.