استفتــا
پاسخ: هر گونه دخل و تصرف نسبت به سايت متعلق به مسلمان جايز نيست و نسبت به غير مسلمانی كه در حال جنگ با مسلمين نباشد مورد تأمل است.
پاسخ: نگهداری و آزار كردن حيوانات غير موذی و كشتن به آن طريق كه بيشتر از حد متعارف و معمولی آزار بدهند حرمتش معلوم نيست، ولی مسلما از نظر اخلاقی كار پسنديده ای نيست.
پاسخ: با توجه به خطر ابتلا به حرام ولو در آينده، اشكال دارد، مگر آن كه به نحو محدود و كنترل شده و با اطمينان به انحصار استفاده حلال باشد.
پاسخ: نواختن و گوش دادن موسيقی مطرب، يعنی چيزی كه مناسب با مجالس لهو و لعب است جايز نيست، و غربی بودن يا نبودن تاثيری در حكم مساله ندارد.
پاسخ: گوش دادن به موسيقی مطرب، يعنی به سبب آن حالتی بر انسان عارض شود كه در مجالس لهو و لعب و رقص و پايكوبی دست می دهد، طبق روايات، حرام است.
پاسخ: گوش دادن به موسيقی مطرب يعنی آنکه به سبب آن حالتی بر انسان عارض شود كه در مجالس لهو و لعب و رقص و پايكوبی دست می دهد، طبق روايات، حرام است.
پاسخ: گوش دادن به غنا و موسيقی اگر مطرب يعنی مناسب مجالس لهو و لعب باشد جايز نيست، اگرچه مضامين كلمات امور باطلی نباشد و در حرمت موسيقی مطرب و غنا فرقی بين سنتی و اصيل ايرانی و غير آن وجود ندارد.
پاسخ: شنيدن موسيقی مطرب (مناسب با مجلس لهولعب) حرام است و اگر در تشخيص مصداق آن حتی پس از كسب اطلاع از اهل فن در مواردی شك داشته باشيد، شنيدن اشكال ندارد، اگرچه احتياط گوش ندادن است و فرقی بين آلات مشتركه نيست.