")
تفسیر قرآن توسط حجت الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی رمضان 1440 هـ.ق
بخش خبر

 

 

تفسیر قرآن کریم رمضان سال 1440هـ . ق

استاد: حجت الاسلام والمسلمین سید علی موسوی اردبیلی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

جلسه شانزدهم

جلسه هفدهم

جلسه هجدهم

جلسه نوزدهم

جلسه بیستم
جلسه بیستم و یکم
جلسه بیستم و دوم
جلسه بیستم و سوم
جلسه بیستم و چهارم
جلسه بیستم و پنجم