چند مسأله:
چند مسأله:

«مسأله 1 » اگر مرد نداند كه زن در عدّه است يا نداند كه عقد در عدّه حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنيا آيد حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو مى باشد؛ ولى اگر زن مى دانسته كه در عدّه است و نيز مى دانسته كه عقد در عدّه حرام است و مرد نمى دانسته، بچه شرعا ملحق به پدر است و بين او و مادر ارثى نمى باشد. و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديگر حرام ابدى مى شوند.
«مسأله 2 » زنى را كه طلاق داده اند و زنى كه متعه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتى شوهر كند و بعد شك كند كه  هنگام عقد شوهر دوّم از عدّه شوهر اوّل خارج شده بوده يا نه، در صورتى كه احتمال دهد در حال عقد متوجه اين مطلب بوده به شك خود اعتنا نكند.
«مسأله 3 » شوهر مى تواند با زنى كه او را طلاق بائن داده و در عدّه خود اوست در صورت تمايل زن دوباره ازدواج كند؛ همچنين شوهر مى تواند به همسرش كه او را طلاق رجعى داده و او هنوز در عدّه خود اوست رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.
«مسأله 4 » اگر با زنى كه شوهر دارد يا در عدّه طلاق رجعى است زنا كند، بنابر احتياط واجب آن زن بر زناكار حرام ابدى مى شود؛ ولى بر شوهر خود حرام نمى شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد ولى بايد مهريّه او را بدهد.
«مسأله 5 » اگر با زنى كه در عدّه متعه يا عدّه طلاق بائن و يا عدّه وفات است زنا كند، بعد از گذشتن عدّه مى تواند او را براى خود عقد نمايد؛ گرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.
«مسأله 6 » اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه كسى نيست زنا كند، مى تواند آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن يك حيض ببيند و بعد او را براى خود عقد نمايد، و همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند.
«مسأله 7 » اگر كسى با غير همسر خود به گمان اين كه همسر خود اوست نزديكى و آميزش كند زن بايد عدّه نگه دارد، خواه زن بداند آن مرد شوهرش نيست يا نداند؛ و عدّه آن به مقدار عدّه طلاق است.
«مسأله 8 » اگر مرد با زنى كه مى داند همسر او نيست زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب زن بايد عدّه نگه دارد؛ و عدّه آن به مقدار عدّه طلاق است. و در صورتى كه زن شوهر دار بوده شوهرش نبايد در طى مدت عدّه با او نزديكى كند؛ ولى اگر زن بى شوهر بوده، كسى كه با او نزديكى كرده  مى تواند در زمان عدّه با او ازدواج نمايد.
«مسأله 9 » زنى كه رحمش را برداشته اند يا لوله هاى رحمش را بسته اند، بنابر احتياط واجب بايد در تمام مواردى كه نيازمند نگه داشتن عدّه است عدّه نگه دارد.